Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học liên thông K48 - Thông báo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học liên thông K48 (05/01/2016)

​​Chi tiết xin xem trong file đính kèm


Các sinh viên đăng ký đầy đủ và nộp về Phòng QLSV trước ngày 26/02/2016.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: