Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng- Hội đồng Trường - Đoàn - Hội

:

Tin sự kiện Đảng bộ: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Title

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

DescriptionNews

Thực hiện kế hoạch số 31 - KH/ĐUK ngày 12/7/2012 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  XI.

ImageNews

ContentNews

​        Ngày 07 tháng 12 năm 2012, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ quản lý của Nhà trường học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  
         Hội nghị được nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung cơ bản nghị quyết "Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020" và 4 kết luận: " kết luận về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; và kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Qua học tập giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm được nội dung cơ bản các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, khắc phục các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, động viên mọi người chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng các cấp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
 
Một số hình ảnh trong lớp học
 
TSKH Phạm Văn Nghĩa giới thiệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI cho Đảng bộ

Cán bộ quản lý, đảng viên trong Đảng bộ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

AuthorNews

 

CreatedDate

10/12/2012

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes

ExpireDate

29/01/1900
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 10/12/2012 11:24 SA by Tran Quang Tuyen
Last modified at 28/01/2016 3:54 CH by Tran Quang Tuyen