Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Workflow Tasks  

Workflow Tasks

This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.
   
View: 
Attachments
Predecessors
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
Please approve Thực tập tin học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập tin học
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
Please approve Thực tập sau đại học
Please approve Thực tập sau đại học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập sau đại học
Please approve Thực tập sau đại học
Please approve Thực tập sau đại học
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Thực tập sau đại học
Please approve Kiểm tra thường xuyên
Please approve Kiểm tra thường xuyên
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
Please approve Kiểm tra thường xuyên KTD
Please approve Kiểm tra thường xuyên KTD
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên KTD
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
Please approve Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
No presence informationNguyen Lan AnhNot Started(2) Normal
Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
1 - 30Next