Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Style Library > XSL Style Sheets  

Style Library:XSL Style Sheets

Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.
  
View: 
ContentQueryMain.xsl
ContentQueryMain
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
Header.xsl
Header
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
ItemStyle.xsl
ItemStyle
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
LevelStyle.xsl
LevelStyle
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
Rss.xsl
Rss
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
SummaryLinkMain.xsl
SummaryLinkMain
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
TableOfContentsMain.xsl
TableOfContentsMain
01/04/2012 1:29 CHSystem Account