Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Style Library > Media Player  

Style Library:Media Player

Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.
  
View: 
AlternateMediaPlayer.xaml
AlternateMediaPlayer
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
AudioPreview.png
AudioPreview
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
MediaWebPartPreview.png
MediaWebPartPreview
01/04/2012 1:29 CHSystem Account
VideoPreview.png
VideoPreview
01/04/2012 1:29 CHSystem Account