CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN             BAN GIÁM HIỆU ​                 CÁC ĐOÀN THỂ

                                                                                                                                                                              Công đoàn

                                                                                                                                                                              Đoàn TNCS HCM

                                                                                                                                                                              Hội sinh viên

                                                                                                                                                                              Hội cựu giáo chức

 

CÁC PHÒNG BAN(16) CÁC BỘ MÔN(21) CÁC TRUNG TÂM, VIỆN(4)
3. Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc