Kết quả thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy năm 2013 (27/03/2014)

       Thu thập ý kiến phản hồi từ người học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thu thập thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cũng như về môn học/học phần (gọi chung là học phần) là tiêu chí trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học và đã được thực hiện từ năm học 2011-2012 tại Trường đại học Dược Hà Nội. Năm 2013, nhà trường tiếp tục triển khai hoạt động thu thập thông tin phản hồi từ người học về môn học/học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kết quả cụ thể như sau:

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh