Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (30/09/2014)

 Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2014, tại giảng đường 12, toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Trường đã được nghe TS Đỗ Đình Hoằng –Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo TW giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;”, một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Xem tiếp

Xem tiếp

 

 Thư viện ảnh