SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG, BAN (16)
 
 
 
BỘ MÔN (21)
 
 
 
TRUNG TÂM, VIỆN (3)
 
 
3. Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc