LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 1

< Tháng Giêng 2021 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 29 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 30 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 31 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 1 
 2 
 3 
 4 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 5 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 6 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 7 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 8 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 9 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 10 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 11 
 12 
  Kiểm tra thường xuyên bộ môn vật lý hoá lý
  Kiểm tra thường xuyên bộ môn vật lý hoá lý
 13 
  Kiểm tra thường xuyên bộ môn vật lý hoá lý
 14 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 15 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 16 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

 LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 2

< Tháng Giêng 2021 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 29 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 30 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 31 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 1 
 2 
 3 
 4 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 5 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 6 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 7 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 8 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 9 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 10 
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
  Thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
 11 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 12 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 13 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 14 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 15 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 16 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 17 
 18 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 19 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 20 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 21 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 22 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 23 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 24 
 25 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 26 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 27 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 28 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 29 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 30 
  Thực tập tin học
  Thực tập tin học
 31