LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

 
< Tháng Năm 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
 2 
 3 
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
 4 
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
 5 
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
  Thực hành Dược lý bài 1
 6 
 7 
 8 
 9 
  Thực hành bù Dược lý bài 1
  Thực hành bù Dược lý bài 1
 10 
  Thực hành bù Dược lý bài 1
  Thực hành toán tin C1K51
 11 
  Thực hành bù Dược lý bài 1
  Thực hành toán tin C1K51
 12 
  Thực hành bù Dược lý bài 1
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
  Thực hành toán tin C1K51
 18 
  Thực hành toán tin C1K51
 19 
 20 
 21 
 22 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
 23 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
 24 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
  Thực hành toán tin C1K51
 25 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
 26 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
 27 
  Thực tập chuyên khoa 1 - K20
 28 
 29 
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 30 
 31 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
 1 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
 2 
 3 
 4