LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Năm 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 30 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Học nghe tiếng anh
 1 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 2 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 3 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 4 
  Thực tập bộ môn dược lực
  Học nghe tiếng anh
  Thực tập bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập bộ môn dược lực
 5 
 6 
 7 
  Thực hành bộ môn dược lực
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành bộ môn dược lực
  Học nghe tiếng anh
 8 
  Thực hành bộ môn dược lực
  Thực hành bộ môn dược lực
  Thực tập thông tin thuốc OK69
 9 
  Thực hành bộ môn dược lực
  Thực tập thống tin thuốc OK69
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 10 
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 11 
  Học nghe ngoại ngữ
 12 
  Thực tập thông tin thuốc OK69
  Thực tập thông tin thuốc OK69
 13 
 14 
 15 
  Thực tập thông tin thuốc OK69
 16 
  Thực tập thống tin thuốc OK69
 17 
  Kiểm tra thường xuyên Bào chế
  Kiểm tra thường xuyên Bào chế
 18 
 19 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn bào chế
 20 
 21 
 22 
  Thực tập thông tin thuốc OK69
 23 
  Thực tập thống tin thuốc OK69
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
  Thi trắc nghiệm kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thực tập thông tin thuốc OK69
  Thi trắc nghiệm pháp chế dược
  Thi pháp chế dược
 30 
  Thực tập thống tin thuốc OK69
 31 
 1 
  Thi trắc nghiệm kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 2 
  Thi trắc nghiệm kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 3