LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

 
< Tháng Ba 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 28 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 1 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 2 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 3 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 4 
 5 
 6 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 7 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 8 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 9 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 10 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Thực tập DLS lớp N4 K48
  Học nghe - Phòng Lab
 11 
 12 
 13 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 14 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 15 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 16 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 17 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 18 
 19 
 20 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 21 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 22 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 23 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 24 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 25 
  Thi lại pháp chế dược
  Thi lại hóa sinh + Pháp chế dược
 26 
 27 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
  Học nghe - Phòng Lab
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
  Thi lại hóa sinh
 28 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
 29 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 30 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 31 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
 1 
  Thi lại dịch tế dược cơ bản + Pháp chế dược
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
 2