LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

 
< Tháng Sáu 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 30 
 31 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
 1 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 2
 2 
  Kiểm tra chuyên khoa20
 3 
 4 
 5 
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
 6 
 7 
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
 8 
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
  Thi trắc nghiệm truyền thông và giáo dục sức khỏe
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
  Thi trắc nghiệm pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm pháp chế dược
 14 
 15 
 16 
 17 
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
 18 
 19 
  Trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
 20 
  Trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược k69
 21 
 22 
 23 
 24 
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm Marketing dược k68
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược
 30 
 1 
 2