LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Mười Hai 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 28 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 29 
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 30 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 1 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 2 
 3 
 4 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 5 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 6 
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 7 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 8 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 9 
  thi pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 10 
 11 
 12 
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi dịch tễ dược cơ bản
 13 
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh + dịch tễ dược cơ bản
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược + Hóa sinh
 14 
 15 
 16 
  Thi pháp chế dược
  Thi pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
 17 
 18 
  Thi dịch tễ dược cơ bản
 19 
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
 20 
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi dịch tễ dược cơ bản
  Thi marketing dược
 21 
 22 
  Thi pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi pháp chế dược
  Thi pháp chế dược
 23 
  Thi pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm Kinh tế dược
  Thi pháp chế dược
  Thi pháp chế dược
 24 
 25 
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
 26 
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
 27 
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiêm ngoại ngữ 1
 28 
 29 
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
 30 
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
 31