LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Mười 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 25 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 26 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 27 
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
 28 
  Kiểm tra Pháp chế dược - BM. KTD
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 29 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 30 
 1 
 2 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 3 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 4 
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 5 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 6 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Kiểm tra thường xuyên YHCS K70
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 7 
 8 
 9 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 10 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 11 
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 12 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 13 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 14 
 15 
 16 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 17 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 18 
  Học nghe tiếng anh K72
  kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 19 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 20 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 21 
  kiểm tra của bộ môn bào chế
 22 
 23 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 24 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 25 
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 26 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 27 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 28 
 29 
 30 
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A2
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A1
 31 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A1
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 1 
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A7
 2 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A3
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A4
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 4,5,6 A7
 3 
  Thực hành toán tin K72 4,5,6 A6
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A5
  Học nghe tiếng anh K72
  Thực hành toán tin K72 tổ 1,2,3 A2
 4 
 5