LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Chín 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 28 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 29 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 30 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 31 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 1 
 2 
 3 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 4 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 5 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 6 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 7 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 8 
 9 
 10 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 11 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 12 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn dược lực
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn dược lực
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 13 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn dược lực
  Kiểm tra thường xuyên của bộ môn dược lực
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 14 
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
 15 
 16 
 17 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 18 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 19 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 20 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 21 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 22 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 23 
 24 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 25 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 26 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 27 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 28 
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
  Dậy nghe K72 khóa 2018-2019
  Thực hành toán tin
 29 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm Bào chế
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm Bào chế
  Thực hành toán tin
 30