LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

 
< Tháng Tư 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 27 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
  Học nghe - Phòng Lab
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
  Thi lại hóa sinh
 28 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
  Kiểm tra trắc nghiệm KTD
 29 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 30 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
 31 
  Học nghe - Phòng Lab Ngoại ngữ
  Học nghe - Phòng Lab
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
 1 
  Thi lại dịch tế dược cơ bản + Pháp chế dược
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
  Học nghe - Phòng Lab ngoại ngữ
 8 
 9 
 10 
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
 11 
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thi lại quản lý kinh tế dược
 12 
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành toán tin C1K51
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thi lại quản lý kinh tế dược
 13 
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành toán tin C1K51
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành Thống kê sinh học lớp cao học 21
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
 14 
  Học nghe - Phòng Lab ngoại ngữ
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành thống kê sinh học
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
  Thực hành thống kê sinh học
  Kiểm tra trắc nghiệm K69 bộ môn KTD
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
  Thực hành toán tin C1K51
 20 
  Thực hành toán tin C1K51
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
  Thực hành toán tin C1K51
 27 
  Thực hành toán tin C1K51
 28 
  kiểm tra của DLS
  Thực tập bù toán tin
 29 
 30