LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Ba 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 27 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 28 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 1 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 2 
 3 
 4 
 5 
  Thực hành lớp E1K1 bộ môn dược lực
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 6 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
  Thực hành lớp E1K1 bộ môn dược lực
 7 
  Kiểm tra của BM Bào Chế (PGS. NĐ Hòa)
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 8 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 9 
  Kiểm tra cao đẳng môn bào chế
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
  Trắc nghiệm Bào chế (người yêu cầu: Nguyễn Thạch Tùng)
 18 
 19 
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
 20 
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
  Kiểm tra thường xuyên dược lực
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 21 
 22 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
 23 
 24 
 25 
 26 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 27 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 28 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 29 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 30 
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
  Thực tập thống kê sinh học K22
  Thực hành nghe ngoại ngữ
 31 
 1