LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 1

< Tháng Mười 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 29 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 30 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 1 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 2 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 3 
 4 
 5 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 6 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 7 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 8 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 9 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 10 
 11 
 12 
 13 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 14 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 15 
 16 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 17 
 18 
 19 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 20 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 21 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 22 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 23 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 24 
 25 
 26 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 27 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 28 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 29 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 30 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 31 
 1 

 LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 2

< Tháng Mười 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
  Thực tập sau đại học
 20 
  Thực tập sau đại học
  Thực tập sau đại học
 21 
  Thực tập sau đại học
 22 
  Thực tập sau đại học
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1