LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Mười Một 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm DLS BHK11 và CĐK7
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 30 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 31 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 1 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 2 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 3 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 4 
 5 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 6 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 7 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 8 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 9 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 10 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 11 
 12 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 13 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 14 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 15 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 16 
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
  Dạy nghe tiếng anh K73
  Dậy nghe tiếng anh K73
  Thực hành toán tin
 17 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm Bào chế
  Thực hành toán tin
 18 
 19 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
 20 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
 21 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
 22 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
 23 
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Kiểm tra trắc nghiệm kinh tế dược
 24 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 25 
 26 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 27 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 28 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 29 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 30 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 1 
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
  Thực hành toán tin
 2