Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > LỊCH PHÒNG THỰC TẬP  

LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

   
View: 
< Tháng Mười 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 28 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 29 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 30 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 1 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 2 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 3 
 4 
 5 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 6 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 7 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 8 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 9 
  Kiểm tra thường xuyên kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên KTD
 10 
 11 
 12 
 13 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 14 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 15 
 16 
  kiểm tra thường xuyên bộ môn dược lực
 17 
 18 
 19 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Thực tập sau đại học
 20 
  Thực tập sau đại học
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Thực tập sau đại học
 21 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Thực tập sau đại học
 22 
  Thực tập sau đại học
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 23 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 24 
 25 
 26 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 27 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 28 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 29 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 30 
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
  Kiểm tra thường xuyên của hóa sinh
 31 
 1