Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > LỊCH PHÒNG THỰC TẬP  

LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

   
View: 
< Tháng Mười Hai 2019 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 25 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 26 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 27 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 28 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương và các quy định trong ngành dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 29 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 30 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 1 
 2 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 3 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 4 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 5 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn kinh tế dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thi trắc nghiệm môn kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm môn kinh tế dược
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 6 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 7 
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
  Thực tập toán tin k74 học kỳ 1 năm 2019-2020
 8 
 9 
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
 10 
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
  Thi trắc nghiệm môn bào chế và sinh dược học 1
 11 
 12 
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
 13 
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
  Thi trắc nghiệm môn dịch tễ cơ bản
 14 
 15 
 16 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
 17 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 3
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
 18 
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
  Thi trắc nghiệm ngoại ngữ 1
 19 
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
 20 
  Thi trắc nghiệm môn dược học cổ truyền
  Thi trắc nghiệm môn dược học cổ truyền
  Thi trắc nghiệm môn dược học cổ truyền
  Thi trắc nghiệm môn dược học cổ truyền
 21 
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
 22 
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
  Thi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
 23 
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm môn tin học
  Thi trắc nghiệm môn tin học
  Thi trắc nghiệm tin học
 24 
  Thi trắc nghiệm tin học
  Thi trắc nghiệm môn tin học
  Thi trắc nghiệm môn tin học
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5