Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2. P.HTQT chuẩn bị và mời  

Lịch sự kiện: Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2. P.HTQT chuẩn bị và mời

Title

Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2. P.HTQT chuẩn bị và mời

NoiDung

Đ/c Bình làm việc với nhóm công tác chuần bị chương trình M1/M2.

Diadiem

P. Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

P.HTQT chuẩn bị và mời

Ngaybatdau

20/09/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

20/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:44 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:57 SA by Tran Quang Tuyen