Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN. Mời các đ/c Trưởng/Phụ trách các Phòng HTQT, TCCB, QLKH cùng dự  

Lịch sự kiện: Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN. Mời các đ/c Trưởng/Phụ trách các Phòng HTQT, TCCB, QLKH cùng dự

Title

Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN. Mời các đ/c Trưởng/Phụ trách các Phòng  HTQT, TCCB, QLKH cùng dự

NoiDung

Đ/c Hòa làm việc với phòng PB 11 CA HN.

Diadiem

P. Hiệu trưởng

LanhDaoChuTri

Đ/c Hoà

ChuyenVien

Trưởng/Phụ trách các Phòng  HTQT, TCCB, QLKH cùng dự

Ngaybatdau

20/09/2012 9:00 SA

NgayKetThuc

20/09/2012 11:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:43 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:57 SA by Tran Quang Tuyen