Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Họp thường trực HĐ KH&ĐT (P.QLKH chuẩn bị và mời)  

Lịch sự kiện: Họp thường trực HĐ KH&ĐT (P.QLKH chuẩn bị và mời)

Title

Họp thường trực HĐ KH&ĐT (P.QLKH chuẩn bị và mời)

NoiDung

Họp thường trực HĐ KH&ĐT

Diadiem

abc

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

(P.QLKH chuẩn bị và mời)

Ngaybatdau

19/09/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

19/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:42 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 11:05 SA by Tran Quang Tuyen