Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank  

Lịch sự kiện: Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank

Title

Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank

NoiDung

Đ/c Bình làm việc với Ngân hàng Eximbank

Diadiem

Eximbank

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

19/09/2012 9:00 SA

NgayKetThuc

19/09/2012 11:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:42 SA by Doan Hong
Last modified at 17/09/2012 8:42 SA by Doan Hong