Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học. P.Đtạo chuẩn bị và mời  

Lịch sự kiện: Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học. P.Đtạo chuẩn bị và mời

Title

Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học. P.Đtạo chuẩn bị và mời

NoiDung

Họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học.

Diadiem

P. Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

P.Đtạo chuẩn bị và mời

Ngaybatdau

19/09/2012 8:30 SA

NgayKetThuc

19/09/2012 11:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:41 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 11:05 SA by Tran Quang Tuyen