Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Họp HĐ tuyển sinh SĐH. P.SĐH chuẩn bị và mời.  

Lịch sự kiện: Họp HĐ tuyển sinh SĐH. P.SĐH chuẩn bị và mời.

Title

Họp HĐ tuyển sinh SĐH. P.SĐH chuẩn bị và mời.

NoiDung

Họp HĐ tuyển sinh SĐH.

Diadiem

P. Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

P.SĐH chuẩn bị và mời.

Ngaybatdau

18/09/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

18/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:40 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 11:05 SA by Tran Quang Tuyen