Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.  

Lịch sự kiện: Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.

Title

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.

NoiDung

Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Hà Vân Oanh.

Diadiem

P. Hội Đồng

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

17/09/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

17/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:08 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 9:32 SA by HUP\Administrator