Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Lớp học LCMS. Mời các thành viên đăng ký đến dự học  

Lịch sự kiện: Lớp học LCMS. Mời các thành viên đăng ký đến dự học

Title

 Lớp học LCMS. Mời các thành viên đăng ký đến dự học

NoiDung

 Lớp học LCMS.

Diadiem

P. Hội thảo 2

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

Mời các thành viên đăng ký đến dự học

Ngaybatdau

17/09/2012 1:30 CH

NgayKetThuc

17/09/2012 4:30 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:07 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 11:04 SA by Tran Quang Tuyen