Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, mời các thành viên HĐ dự họp đầy đủ  

Lịch sự kiện: Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, mời các thành viên HĐ dự họp đầy đủ

Title

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, mời các thành viên HĐ dự họp đầy đủ

NoiDung

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Diadiem

P. Hội Đồng

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

Thành viên HĐ dự họp đầy đủ

Ngaybatdau

17/09/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

17/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 17/09/2012 8:06 SA by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 11:04 SA by Tran Quang Tuyen