Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng  

Lịch sự kiện: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng

Title

Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng

NoiDung

Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS. Lê Mạnh Hùng

Diadiem

Phòng Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

14/09/2012 8:30 SA

NgayKetThuc

14/09/2012 10:30 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 07/09/2012 2:28 CH by Doan Hong
Last modified at 07/09/2012 2:28 CH by Doan Hong