Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012  

Lịch sự kiện: Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012

Title

Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012

NoiDung

Đ/c Hòa đi công tác ngày 12,13/9/2012

Diadiem

abc

LanhDaoChuTri

Đ/c Hoà

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

12/09/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

13/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 07/09/2012 2:27 CH by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:04 SA by Tran Quang Tuyen