Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)  

Lịch sự kiện: Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)

Title

Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)

NoiDung

Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra việc thực hiện công tác QPAN của Trường, mời các đ/c được triệu tập có mặt đúng 7h30 tại P.Hđồng (P. TCCB & BM.GDQP chuẩn bị)

Diadiem

Phòng Hội Đồng

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

11/09/2012 7:30 SA

NgayKetThuc

11/09/2012 10:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 07/09/2012 2:27 CH by Doan Hong
Last modified at 07/09/2012 2:27 CH by Doan Hong