Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần  

Lịch sự kiện: Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần

Title

Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần

NoiDung

Đ/c Thu đi công tác ĐNẵng & TP.HCM đến hết tuần

Diadiem

Đà Nẵng - TP. HCM

LanhDaoChuTri

Đ/c Thu

ChuyenVien

test

Ngaybatdau

10/09/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

15/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 07/09/2012 2:26 CH by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:14 SA by HUP\Administrator