Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.  

Lịch sự kiện: Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.

Title

Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.

NoiDung

Đ/c Hòa tiếp tập đoàn dược phẩm GDPG Trung Quốc, P. HTQT chuẩn bị và mời.

Diadiem

Phòng hiệu trưởng

LanhDaoChuTri

Đ/c Hoà

ChuyenVien

Test

Ngaybatdau

10/09/2012 9:00 SA

NgayKetThuc

10/09/2012 12:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 07/09/2012 2:24 CH by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:10 SA by Tran Quang Tuyen