Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > 1  

Lịch sự kiện: 1

Title

1

NoiDung

1

Diadiem

1

LanhDaoChuTri

1

ChuyenVien

1

Ngaybatdau

30/08/2012 12:00 SA

NgayKetThuc

02/09/2012 12:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 31/08/2012 10:22 SA by HUP\Administrator
Last modified at 31/08/2012 10:24 SA by HUP\Administrator