Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012  

Lịch sự kiện: Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012

Title

Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012

NoiDung

Đ/c Bình đi công tác từ ngày 01- 10/9/2012

Diadiem

Do bản ghi này bị null địa điểm

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

01/09/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

10/09/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 3:47 CH by Doan Hong
Last modified at 21/09/2012 10:55 SA by Tran Quang Tuyen