Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Họp HĐ thuốc BYT  

Lịch sự kiện: Họp HĐ thuốc BYT

Title

Họp HĐ thuốc BYT

NoiDung

Họp HĐ thuốc BYT

Diadiem

 

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

30/08/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

30/08/2012 10:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 3:45 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 3:45 CH by Doan Hong