Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).  

Lịch sự kiện: Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).

Title

Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).

NoiDung

Làm việc với nhóm M1/M2, (P.HTQT cbị).

Diadiem

P. Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

29/08/2012 2:00 CH

NgayKetThuc

29/08/2012 4:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 3:45 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 3:45 CH by Doan Hong