Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Giảng bài cho sinh viên các khóa mới  

Lịch sự kiện: Giảng bài cho sinh viên các khóa mới

Title

Giảng bài cho sinh viên các khóa mới

NoiDung

Giảng bài cho sinh viên các khóa mới

Diadiem

 

LanhDaoChuTri

Đ/c Thu

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

28/08/2012 8:00 SA

NgayKetThuc

28/08/2012 10:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 2:52 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 2:52 CH by Doan Hong