Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > Giảng bài tiết 7-10  

Lịch sự kiện: Giảng bài tiết 7-10

Title

Giảng bài tiết 7-10

NoiDung

Giảng bài tiết 7-10

Diadiem

Giảng đường 8

LanhDaoChuTri

Đ/c Bình

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

27/08/2012 12:25 SA

NgayKetThuc

27/08/2012 3:00 CH

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 2:49 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 2:49 CH by Doan Hong