Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > Lịch sự kiện > BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)  

Lịch sự kiện: BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)

Title

BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)

NoiDung

BGH làm việc với Công ty ICT, (P.HTQT cbị và mời)

Diadiem

P. Hội thảo 1

LanhDaoChuTri

 

ChuyenVien

 

Ngaybatdau

27/08/2012 10:00 SA

NgayKetThuc

27/08/2012 11:00 SA

Attachments

Content Type: EventCongtac
Created at 24/08/2012 2:47 CH by Doan Hong
Last modified at 24/08/2012 2:47 CH by Doan Hong